Datasäkerhetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Lovisa Fastighetsservice AB, FO-nummer: 2942626-7
Borgågatan 11, 07900 Lovisa
Tel. 0440 555 955

E-post: huolto@loviisankiinteistohuolto.fi

Lovisa Fastighetsservice Ab erbjuder tjänster inom fastighetsservice. För att kunna utföra tjänster relaterade till fastighetsskötsel, boende och fastighetsanvändning behandlar vi boendes och fastighetsanvändares personuppgifter.

Vi lägger stor vikt vid dataskyddet och beaktar det i vårt dagliga jobb. För ändringar av personuppgifterna kan ni vara i kontakt med vår kundservice.

Vid frågor angående behandlingen av personuppgifter kan ni vara i kontakt med oss per e-post på adressen huolto@loviisankiinteistohuolto.fi

Det är nödvändigt för oss att lagra och bearbeta uppgifter i våra egna kundregister i och med våra uppgifter inom fastighetsskötsel.

Våra kundregister omfattar följande information om boende/användare av fastigheterna:
– Lägenhetsinformation
– För- och efternamn på hyresgästen och aktieägare
– Personnummer, då det är nödvändigt för att identifiera personen
– E-postadresser
– Telefonnummer
– Datum för in- och utflytt

Vi lagrar personuppgifter i våra kundregister så länge som den boende bor i fastigheten eller fungerar som användare av fastigheten. Därefter sparas informationen bara så länge och i den utsträckning som krävs för fakturering, indrivning och rättsliga åtgärder.

Personuppgifterna får vi i huvudsak i samband med inflytt av de boende själva via olika kommunikationskanaler så som per telefon, post, e-post, via företagets webbplats eller på motsvarande sätt. Uppgifter som kan kopplas till person samlas även från den part som beställer tjänster av servicebolaget och/eller genom de boendeuppgifter som erhålls av disponentbyråer. För att säkerställa att personuppgifterna är aktuella uppdaterar vi våra uppgifter från källor upprätthållna av myndigheter eller av andra tjänsteleverantörer.

Vi behöver de boendes eller fastighetsanvändarnas personuppgifter för att kunna identifiera våra kunder då de uträttar ärenden hos oss eller besöker våra elektroniska tjänster. Vi använder oss av uppgifterna till exempel för informationsspridning i/om fastigheten, för att organisera tjänster beställda till fastigheten samt dörröppningar. Dessutom kan uppgifterna behandlas för att bevaka fastighetens intresse. Därtill kan personuppgifterna lämnas ut till en myndighet som gör en lagstadgad begäran om information.

Personuppgifterna överlåtes till vårt företags officiella representanter och eventuella andra tjänsteleverantörer, som vi använder oss utav, för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Uppgifterna kan även överlämnas åt en boende i fastigheten eller till en myndighet på det sätt lagen förutsätter. All behandling av personuppgifter sker respekterande de i registret varandes intimitet.

Uppgifter överförs inte utanför EU-medlemsstaternas område eller Europas ekonomiska samarbetsområden.

Personuppgifterna som behandlas i vårt företag förvaras i en datasäker miljö och används enbart av företagets anställda på deras skyddade arbetsstationer, dit de endast kommer in med sina personliga inloggningsuppgifter. För att kunna säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå kan personuppgifter i praktiken finnas på utomstående leverantörers servrar eller enheter. Pappersdokument förvaras i låsta utrymmen. Vi skyddar alla registrerades rättigheter i enlighet med dataskyddslagstiftningen för registrerade. Dessa rättigheter inkluderar rätten att begära tillgång till uppgifter gällande hen själv, rätten att begära rättelse eller radering av uppgifter gällande hen själv eller att begränsa behandlingen av uppgifterna, rätten att invända mot behandlingen av uppgifter som rör hen själv och rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.